12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੀਏ?

4/3/2020 5:06:49 PM

ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਸਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਸ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇ, ਪਰ ਸਹੀ ਕਰੀਅਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਨ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਰਟਸ: 12ਵੀਂ ਆਰਟਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੀ.ਏ. ਜਨਰਲ (3 ਸਾਲ), ਬੀ.ਏ. ਆਨਰਜ਼ (3 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੀ.ਏ. ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. (5 ਸਾਲ), ਬੀ.ਏ. ਬੀ.ਐਡ (5 ਸਾਲ) ਆਦਿ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ.ਏ. ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਏ. ਆਨਰਜ਼ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਗੁਲਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
https://puchd.ac.in/, http://www.punjabiuniversity.ac.in/, http://online.gndu.ac.in/

ਕਮਰਸ: 12ਵੀਂ ਕਮਰਸ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੀ.ਕਾਮ (3 ਸਾਲ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੀ.ਕਾਮ-ਬੀ.ਐਡ., ਬੀ.ਕਾਮ-ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 12 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੀ.ਏ. ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ. ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 
ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ : 12ਵੀਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਜਨਰਲ (3 ਸਾਲ) ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਆਨਰਜ਼ ਡਿਗਰੀ (ਦਾਖਲਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ) ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੀ.ਟੈੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ (ਦਾਖਲਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਤੇ ਅਧਾਰਤ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਮੈਡੀਕਲ: 12ਵੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿੰਗ, ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਬੀ.ਏ.ਐਮ.ਐਸ., ਬੀ.ਐਚ.ਐਮ.ਐਸ., ਬੀ.ਏ.ਐਮ.ਐਸ., ਜੀ.ਐਨ.ਐਮ., ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ., ਬੀ.ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਦਿ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਐਂਟਰੇਸ ਟੈਸਟ ਪੀ.ਐਮ.ਟੀ./ ਐਮ.ਈ.ਆਰ.ਆਈ.ਟੀ./ ਐਨ.ਈ.ਈ.ਟੀ. https/www.mciindia.org/CMS/ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ: 12ਵੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਵਿਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 100 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 100 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.joinindianarmy.nic.in, https://indianairforce.nic.in/, https://www.joinindiannavy.gov.in/ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. https://crpf.gov.in/, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ http://bsf.nic.in/, ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ.ਪੀ. https://www.itbpolice.nic.in/,, ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ https://www.cisf.gov.in/, ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ. https://ssb.nic.in/ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਬੁਆਇਜ਼  http://afpipunjab.org/ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਪ੍ਰੀਪੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਗਰਲਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ http://mbafpigirls.in/ ਵਿਖੇ ਅਫਸਰ ਰੈਂਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਜਾਓ: http://www.punjabpolice.gov.in/Default.aspx, http://chandigarhpolice.gov.in/

ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ: 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਇਗਨੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ http://ignou.ac.in/ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ https://nsdcindia.org/skillcentres ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਕੰਨਜ਼ਿਉਮਰ ਰਾਈਟਜ਼, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾਂ ਲੋਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਲੰਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਸਟਰ
ਮੋਬਾ: 9464329784


 ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ - ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ

Vandana

Edited By Vandana