ਨਵਰਾਤੇ 2020 : ਪੰਜਵਾ ਰੂਪ ਮਈਆ ਸਕੰਦਮਾਤਾ, ''ਤੁਮ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਕੀ ਅਨਮੋਲ ਮੂਰਤ ਹੋ''

10/21/2020 11:14:24 AM

ਹੇ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋ,
ਚਰਨੋਂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਦੋ ਮਨ ਕੋ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੋ।
ਖੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਜਗ ਸੇ,
ਜਗ ਕੀ ਝੋਲੀਆਂ ਪਿਆਰ ਸੇ ਭਰ ਦੋ।
ਸ਼ੇਰੋਂ ਪਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ,
ਕਮਲ ਆਸਨ ਪਰ ਭੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜੇ।
ਦੇਵਾਸੁਰ ਸੰਗਰਾਮ ਕੇ ਸੇਨਾਪਤੀ,
ਬਾਲ ਸਕੰਦ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਮੇਂ ਖੁਸ਼ ਦਿਖੇਂ£
ਭਗਤੋਂ ਪਰ ਪਿਆਰ ਕਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਨੇ ਵਾਲੀ.
ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰਮਪਾਰ ਮਤਵਾਲੀ।
ਜੋਤ ਜਲਾਏ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸੁਬਹ-ਸ਼ਾਮ,
ਘਰ ਮੇਂ ਲਾਏ ਮਾਂ ਤੂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ£
ਜਯਕਾਰੇ ਲਗਾਤੇ ਭਗਤ ਆ ਰਹੇ ਦਰ ਪਰ,
ਹੇ ਮਾਂ ਕਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਉਨਕੇ ਹਰ ਲੋ£
ਨਵਰਾਤਰ ਕਾ ਪੰਚਮ ਦਿਵਸ ਪਿਆਰਾ,
ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੰਧਨੋਂ ਸੇ ਦੇਤਾ ਛੁਟਕਾਰਾ।
ਆਸਥਾ, ਨਿਸ਼ਠਾ ਸੇ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਭਗਤੀ,
ਮਾਂ ਦਿਖਲਾਤੀ ਦੇਵਲੋਕ ਕਾ ਨਜ਼ਾਰਾ£
ਪੂਜੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਪਰ ਨੌਂ ਕੰਨਿਆਓਂ ਕੋ,
ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਕਾ ਜੋ ਬਾਂਟੇ ਪ੍ਰਸਾਦ।
ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਣ ਹੋਤੀ,
ਰਹੇ ਨਾ ਘਰ ਮੇਂ ਕਭੀ ਕੋਈ ਭੀ ਅਵਸਾਦ£
ਭਗਤੋਂ! ਥੋੜਾ-ਸਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲੋ,
ਹੇ ਦਾਤੀ ਭਗਤੋਂ ਕੋ ਚਾਹਤੋਂ ਕਾ ਵਰ ਦੋ।
ਹੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲਿਨੀ! ਅਸ਼ਟ ਭੁਜਾਓਂ ਵਾਲੀ!
ਕਰੋ ਦੂਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾ ਬੋਲਬਾਲਾ।
ਮਨ ਕੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਦੂਰ ਕਰੋ,
ਭਰ ਦੋ ਮਾਂ ਮਨ ਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀਓਂ ਕਾ ਉਜਾਲਾ£
ਕਵੀ 'ਝਿਲਮਿਲ' ਅੰਬਾਲਵੀ,
ਬਹਿਤੀ ਹੈਂ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਪਰ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਧਾਰਾ।
ਪਿਲਾ ਦੋ ਹਮੇ ਹੋ ਜਾਏਂ ਅਮਰ,
ਝਿਲਮਿਲਾਏ ਕਿਸਮਤ ਕਾ ਸਿਤਾਰਾ£
ਭਟਕੀ ਨਈਆ ਭਵ ਕੇ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੋ,
ਹਾਥ ਉਠਾਕਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੋ£
ਹੇ ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋ...ਪਿਆਰ ਸੇ ਭਰ ਦੋ£

—ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜ 'ਝਿਲਮਿਲ'


sunita

Content Editor sunita