ਨਵਮ ਰੂਪ : ਮੈਯਾ ਸਿੱਧੀਦਾਤ੍ਰੀ, ‘ਵੈਭਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਯਾ ਕਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ’

3/30/2023 11:05:40 AM

ਮੈਯਾ ਸਿੱਧੀਦਾਤ੍ਰੀ ਕਰੇ ਸਿੱਧ ਮਨੋਰਥ!!

ਜੀਵਨ ਕੋ ਨਈ ਸੋਪਾਨ ਮਿਲੇ।

ਧਨ-ਧਾਨਯ ਸੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਖਜ਼ਾਨੇ!!

ਵੈਭਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਂ ਕਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ।

ਨਾਰੀਅਲ ਸਿੰਦੂਰ ਗਜਰਾ ਬਿੰਦੀਆ!!

ਲਾਲ ਚੁਨਰੀਆ ਦਰ ਪਰ ਚੜਾਏਂ।

ਲਾਲ-ਲਾਲ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਏਂ!!

ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਸੇ ਹਮ ਜੋਤ ਜਲਾਏਂ।

ਮੈਯਾ ਸਿੱਧੀਦਾਤ੍ਰੀ ਮੋਕਸ਼ਦਾਯਿਨੀ ਕੇ!!

ਚਰਣੋਂ ਮੇਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਮਿਲੇ।

ਮੈਯਾ ਸਿੱਧੀਦਾਤ੍ਰੀ...ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ।

ਕਮਲ-ਪੁਸ਼ਪ ਆਸਨ ਤੁਝੇ ਭਾਏ!!

ਪੀਲੇ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ।

ਨਵਮ ਦਿਵਸ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਪੂਜਾ!!

ਹਰ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ।

ਸਾਰਾ ਦੇਵਲੋਕ ਤੁਝ ਕੋ ਧਿਆਏ!!

ਮੰਦਿਰੋਂ ਮੇਂ ਹੋਤਾ ਤੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ।

ਲੰਬੀ ਕਤਾਰੋਂ ਮੇਂ ਭਕਤ ਕਰੇਂ ਦਰਸ਼ਨ!!

ਝੂਮ ਨਾਚ ਉਠੇ ਸਾਰਾ ਆਸਮਾਨ।

ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਮੇਂ ਚੰਦਨ ਕੀ ਸੁਗੰਧ!!

ਆਸ਼ਾਓਂ ਕੋ ਨਈ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੇ।

ਮੈਯਾ ਸਿੱਧੀਦਾਤ੍ਰੀ...ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ।

‘ਝਿਲਮਿਲ ਕਵਿਰਾਜ ਅੰਬਾਲਵੀ’!!

ਆਰਤੀਆਂ ਕਵਿਤਾਏਂ ਲਿਖਤੇ ਰਹੇ।

ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਹੋ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ!!

ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਓਂ ਸੇ ਭਰਤੇ ਰਹੇਂ।

ਕਰ ਦੇਨਾ ਭੂਲ ਕਸ਼ਮਾ ਹਮਾਰੀ!!

ਮੈਯਾ ਸਿੱਧੀਦਾਤ੍ਰੀ ਕੀ ਜਯ-ਜਯ ਹੋ।

ਹਰ ਆਂਗਨ ਮੇਂ ਪਿਆਰ ਕਾ ਬਸੇਰਾ!!

ਨਫਰਤ ਤਰਿਸਕਾਰ ਕਾ ਕਸ਼ਯ ਹੋ।

ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ ਸਿੱਧੀਦਾਤ੍ਰੀ!!

ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਣੋਂ ਕਾ ਧਿਆਨ ਮਿਲੇ।

ਮੈਯ ਸਿੱਧੀਦਾਤ੍ਰੀ...ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ।

-ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ‘ਝਿਲਮਿਲ’


sunita

Content Editor sunita