ਪੀ.ਐੈੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ