ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

5/20/2020 6:48:08 PM

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
EPA
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ - ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਬਹੁਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹਨ- ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
BBC

ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

24*7 ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ-1075, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ- 011 23978046, ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ ਹੈ- ncov2019@gmail.com

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
BBC
24*7 ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ-1075, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ- 011 23978046, ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ ਹੈ- ncov2019@gmail.com

ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1075 ''ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫੋਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੀ ਕਿਸ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੈਬ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੀ।

ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
Getty Images
ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ''ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਲਾਲ ਪਥ ਲੈਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਲਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸਲਾਹ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
Getty Images
ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੇਟਿਜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੇਟਿਜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ-

-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ(ਆਈਏਲਆਈ ਲੱਛਣ) ਅਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ। ਆਈਏਲਆਈ ਲੱਛਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਿਉਟ ਰੈਸਪਰੇਟਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ।

-ਜੋ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਹੋਣ।

-ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ/ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਲਆਈ ਲੱਛਣ ਹੋਣ।

-ਸੀਵਿਅਰ ਐਕਿਉਟ ਰੈਸਪਰੇਟਰੀ ਇਲਨੈੱਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਿਉਟ ਰੈਸਪਰੇਟਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ।

Click here to see the BBC interactive

-ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ''ਤੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ 5-10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। (ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ 5 ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।)

-ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋਨ/ਹੌਟਸਪਾਟ ਦੇ ਇਨਫਲੁਏਂਜਾ ਲਾਈਕ ਇਲਨੈਸ ਯਾਨੀ ਆਈਏਲਆਈ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼।

-ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਲਆਈ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ।

-ਆਈਏਲਆਈ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼

ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਨਵੀਂ ਟੈਸਟ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੋਗਿਯਾ ਸੇਤੂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
BBC

ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ

ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਰੋਗਿਯਾ ਸੋਤੂ ਐਪ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰੋਗਿਯਾ ਸੇਤੂ ਐਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਪ ਵਿੱਚ 1075 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ''ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸੈਲਫ-ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੌਖੇ ਲਿਖਿਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੈ ?- ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 28 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ-ਵਰਕਰ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ?

ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੈਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ?

ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।

https://twitter.com/ICMRDELHI/status/1261654192214564871?s=20

ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 19 ਮਈ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੌ ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 24 ਲੱਖ 4 ਹਜਾਰ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
BBC

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
BBC

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
BBC

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ

https://www.youtube.com/watch?v=n8FMvpyjhDk

https://www.youtube.com/watch?v=LVsYKqcv3ro

https://www.youtube.com/watch?v=lkDTh4dCugY

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws(''syndSource'',''ISAPI'');s_bbcws(''orgUnit'',''ws'');s_bbcws(''platform'',''partner'');s_bbcws(''partner'',''jagbani'');s_bbcws(''producer'',''punjabi'');s_bbcws(''language'',''pa'');s_bbcws(''setStory'', {''origin'': ''cps'',''guid'': ''d43cfd02-2303-4248-ab34-c04f86095000'',''assetType'': ''STY'',''pageCounter'': ''punjabi.india.story.52738777.page'',''title'': ''ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ'',''author'': ''ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੈਣੀ'',''published'': ''2020-05-20T13:13:16Z'',''updated'': ''2020-05-20T13:13:16Z''});s_bbcws(''track'',''pageView'');


ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ - ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ