ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ''ਚ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ''ਚ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ?