ਕਾਫੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ, ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੌਤ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ''ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਕਾਫੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ, ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੌਤ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ''ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ