ਸਹਿਵਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਟਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਗੇਟ-2

ਸਹਿਵਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਟਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਗੇਟ-2